TUỆ SINH

Hành nghề Y - Bằng chữ Tâm - Cứu người Việt

 

Đông Y Tâm Việt

ĐÔNG Tây Nam Bắc bốn phương

Y theo Chân lý tìm đường cứu sinh

TÂM Bồ đề, Trí quang minh

VIỆT Nam ghi dấu công trình ngàn thu

Thong ke